Your browser does not support JavaScript!
檔案下載
   
 ► 心得單範本             106-1
  專題演講心得單   (一般合院演講使用)
   
   
   
   
   
   
   
► 講者資訊 106-1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
► 講義與簡報  
  北科 i 學園使用指南(教師版)
   
  北科 i 學園使用指南(學生版)